Zawiadomienie na VII sesję Rady Gminy Stary Brus

Zawiadomienie na VII sesję Rady Gminy Stary Brus

9 kwietnia 2019 Off By admin

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 20 pkt 3 Statutu Gminy Stary Brus, zwołuję VII sesję Rady Gminy Stary Brus. Posiedzenie odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. o godz. 1000 w świetlicy Urzędu Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i uchwalenie porządku obrad.
 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:

6.1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu Sesji Rady Gminy Stary Brus.

 1. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i ochrony p. pożarowej na terenie gminy za 2018 r.
 2. Sprawozdanie z wyborów sołtysów i rad sołeckich na 2019 r.
 3. Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy za 2018 r.
 4. Roczne sprawozdanie z realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie za 2018 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Informacja dotycząca działalności Gminnej Spółki Wodnej w Starym Brusie.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Olak